นับจำนวนผู้เข้าชม 1/มิถุนายน/2563

   ปีการศึกษา 2563
   แผนกวิชาพืชศาสตร์   
1
นายวิระ จันทนุพงศ์ นายวิระ จันทนุพงศ์
2
นายพงษ์เดช ทองรัตน์ 2501-2008 การเกษตรผสมผสาน
3
นายจีรศักดิ์ คงสง 2501-2009 สารชีวภาพเพื่อการเกษตร
4
นายศิวพงศ์ พูนเพิ่ม 3502-2201 การขยายพันธุ์พืช
5
นายสนทยา ทับทิมเมือง 2501-2204 การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น
6
นายสัมพันธ์ หลินมา 20500-1003 หลักการเกษตร
7
นางสาวอรอนงค์ อยู่พัฒน์ 30502-2001 พฤกษศาสตร์
    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1
นางธิดารัตน์ เทพรัตน์ 30000-1312 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและประมง
2
นางอาพร คหวงค์ 20000-1401คณิตศาสตร์พิ้นฐานอาชีพ
3
นางกัลยาณี ช่วยกาญจน์ 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
4
นายสุริยา ลิบน้อย   20000-1605 ทักษะสุขภาพ  
5
นางธนวรรณ ลิกขะไชย  20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
6
นางสาวสันสนีย์ จะกอ  20000 - 1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
   แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
1
นายนิพนธ์ เดชะผล นายนิพนธ์ เดชะผล
2
นายไสว เลื่องสีนิล นายไสว เลื่องสีนิล
3
นายวิเชียร บัวชื่น นายวิเชียร บัวชื่น
4 
นายสุนทร บูรณ์พงษ์ทอง   นายสุนทร บูรณ์พงษ์ทอง  
5
นายสำราญ นาคเกลี้ยง  นายสำราญ นาคเกลี้ยง 
 แผนกวิชาประมง/อุตสาหกรรม 
1
นางสาวยุวดี อุ้ยดำ  20501-2802 การเพาะเลี้ยงปลา 
2 
นายสุวิทย์ เพ็ญสวัสดิ์  20500-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเกษตร 
3
นางประทุม ไกรรอด  2501-2607 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
4
นางสาวเกตุมณี ศรีอินทร์  30601-2002 วิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ (Fish Feed and Nutrition) 
5
นางมัณฑนา เจริญสม  30906-2101 ผลิตผักและผลไม้เพื่อการค้า 
6
นางสุจิตรา ขันทอง  3500-0004 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 
   แผนกวิชาช่างกลเกษตร
1
นายอุปกรณ์ พูลปาน  2501-2011 แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 1 
2
นายปราโมทย์ สหายรักษ์  นายปราโมทย์ สหายรักษ์ 
3 
นายสุธิชัย ชัยสิทธิ์  360-1504-1301 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
4 
นายสุริยัน แก้วคงจันทร์  360-1504-1301 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
   แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
1
นางอัญชลี รักขาว  30201-2005 การบัญชีชั้นสูง1 
2
นางอำภา ก๋งเม่ง  2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 
3
นางสุจิรา มาแก้ว  30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 
4 
นางธนัญญา ลั่นช้าย  20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
5
นางสาวกรรณิการ์ อำลอย  2204-2002 วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
6 
นางสาวธิดารัตน์ ทองขาว  20204-2006 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 
7 
นางสาวจิราพร ปานอ่อน  20202-2001 การตลาดเบื้องต้น 
8
นางสาววัณปฑุม จงจิตต์  30200 - 1001 วิชาหลักเศรษฐศาสตร์  
9
นางสาวสิรินาฏ แซ่ติ้ง  30001-1055 กฎหมายธุรกิจ  
10 
นางอรนารถ คงสง  2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
11
นางศิริพร จันทศรี  20200 -1002 การบัญชีเบื้องต้น 
12
นางสาววิยะดา คงทอง  2202-2102 การขายตรง 
13
นายเทพรัตน์ บุญญานุพงศ์  20202-2003 การหาข้อมูลการตลาด 
14
นางสาวสลักจิต สุมาตรตรา  2201-2112 ศิลปะเชิงพาณิชย์ 
15
นางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์  30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
16
นางสาวกุลนภา นวลเฉย  2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 
17
นางสาวสุธิดา สิทธิฤทธิ์  2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
18
นางสาวภิรดี สุวรรณศรี  20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
19
นางปาลีรัฐ ชาสวัสดิ์  20204-2009จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์