ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรื่อง
ปกหลัง
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
การทบทวนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ขออนุญาตดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ขออนุญาตดำเนินโครงการประชุมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2560
โครงการประจำปีงบประมาณ 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนปละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 60
ใบสมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิทินการเตรียมความพร้อมการประเมิน