ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เรื่อง
ชื่อ - สกุล
แผนกวิชา
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2004 - 2007 วันที่ 23 มิถุนายน 2559
นางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204 - 2006 วันที่ 23 มิถุนายน 2559
นางปิยะมาศ สุวรรณมณี
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรหัสวิชา 2501 - 2601 วิชา การเพาะพันธุ์ปลา วันที่ 23 มิถุนายน 2559
นางสาวยุวดี อุ้ยดำ
แผนกวิชาประมง
แผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรหัสวิชา 2202 - 2207 วิชา การจัดแสดงสินค้า วันที่ 23 มิถุนายน 2559
นางสาวสลักจิต สุมาตรา
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรหัสวิชา 3201 - 2004 วิชา การบัญชีต้นทุน 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2559
นางสุจิรา สายนาค
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ