แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
แผนกวิชาท่องเที่ยว
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาบัญชี (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาการตลาด (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)
งานวัดผลและประเมินผล  (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
งานสื่อการเรียนการสอน (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
งานทวิศึกษา
 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน