1. บทคัดย่องานวิจัย การมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช (บทคัดย่อ) 
  โดยนายสุรัตน์ รักบางบูรณ์ 14/09/2564
 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 1 (รหัสวิชา 2501 - 2011) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
  โดยนายอุปกรณ์ พูลปาน 8/06/2561
 3. รายงานวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 2501-2406 ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร เรื่อง วิธีการให้น้ำแก่พืช โดยใช้ใบงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
  โดยนายอุปกรณ์ พูลปาน 8/06/2561
 4. ศึกษาการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในปลาดุกที่ผ่านการพักในน้ำผสม EM ความเข้มข้นต่างกัน (บทคัดย่อ , บทที่1-5)    
  โดยโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 20/11/2560
 5. รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึกหัดเสริม วิชา 2201 - 2105 การบัญชีกิจการพิเศษ     
  โดยนางสุจิรา สายนาค 25/10/2560
 6. รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
  โดยนางสาวธิดารัตน์ ทองขาว 28/3/2560
 7. รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการพิมพ์งานในวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษา ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2/2559 โดยการใช้โปรแกรมพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์     
  โดยนางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์ 20/3/2560
 8. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 3201 - 2004 การบัญชีต้นทุน 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต โดยใช้แบบฝึกทักษะ     
  โดยนางสุจิรา สายนาค 20/3/2560
 9. ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาประสิทธฺภาพของเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ระบบช่วยชาร์จ  8/9/2559    
  โดยนายณัฐวุฒิ โสดา นายณัฐพล พรหมฤทธิ์ และนายธีระภัทร รักษายศ นักศึกษาระดับ ปวช.3 ครูที่ปรึกษา ดร.ธิดารัตน์ เทพรัตน์
 10. บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย ศึกษาการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของครูตามกระบวนการวางแผน ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  26/5/2559    
  โดยนางบัณฑิตา ทวีเมือง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 11. รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554 25/10/2554    
  โดยนางสุจิรา สายนาค ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 12. รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 4/05/2554    
  โดยนางสุจิรา สายนาค ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 13. รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 4/05/2554    
  โดยนางสุจิรา สายนาค ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 14. เอกสารประกอบการเรียน 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  15/03/2554
      

  โดยนางสุจิรา สายนาค ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 15. สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 13/10/2553    
  โดยนายนริศ แก้วสีนวล รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ สาขางานวิจัย การบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2552
 16. ความคิดเห็นของครูต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 20/04/2553    
  โดยนายนริศ แก้วสีนวล รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ ปีการศึกษา 2552
 17. สอนวิชาบัญชีอย่างไรให้นักเรียน เรียนอย่างมีความสุข    30/06/2552    
  โดยนางคนึงนิจ แซ่ด่าน ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2552
 18. การขับเคลื่อนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 23/10/2552    
 19. น้ำมันมะพร้าว คุณค่าดั่งทอง (ตอนที่ 1)    29/06/2552    
  โดยนางมณฑา ลิมปิยประพันธ์ ปีการศึกษา 2552
 20. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบันทึกบัญชีต้นทุน วิชาการบัญชีต้นทัน 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ชั้นปี่ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
     30/10/2551    
  ผลงานโครงการวิจัย แผนกวิชาบริหารธุรกิจ โดยนางสุจิรา สายนาค ปีการศึกษา 2551
 21. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนระดับ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง สารชีวโมเลกุล
     3/03/2551    
  ผลงานโครงการวิจัย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยนางธิดารัตน์ เทพรัตน์ ปีการศึกษา 2550
 22. การแก้ปัญหาการขาดทักษะการใช้เครื่องคำนวณ วิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  โดยใช้แบบฝึกทักษะ

  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางปิยนาถ จิตคงสง ภาคเรียนที่ 2/2550
 23. การแก้ปัญหาการเรียน เรื่อง การดำเนินการของเซต วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาพณิชยการ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอร์
  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางปิยนาถ จิตคงสง ภาคเรียนที่ 1/2550
 24. การแก้ปัญหาการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามใน Present Simple Tense ไม่ถูกต้อง รายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด การบัญชีและคอมพิวเตอร์

  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ภาคเรียนที่ 2/2550
 25. การแก้ปัญหาการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามใน Present Simple Tense ไม่ถูกต้อง รายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด การบัญชีและคอมพิวเตอร์

  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ภาคเรียนที่ 1/2550
 26. การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์(อี.เอ็ม.)ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า (B.alboglabra)     
  ผลงานโครงการวิจัยวิชาชีพ คณะพืชศาสตร์ โดยนายอดิศัย ทองธวัช ปีการศึกษา 2549
 27. การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ(อี.เอ็ม.)ต่อการเจริญเติบโตของมะลิ
 28. การแก้ปัญหาการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามใน Past Simple Tense ไม่ถูกต้อง ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด การบัญชี
  และคอมพิวเตอร์

  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ภาคเรียนที่ 2/2549
 29. การแก้ปัญหาการเรียน เรื่อง การใช้สัญลักษณ์แทนการบวก วิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และ
  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะ

  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางปิยนาถ จิตคงสง ภาคเรียนที่ 2/2549
 30. ธูปไล่ยุงจากใบมะละกอ
 31. การแก้ปัญหาการใช้คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้กับรูปประโยค เรื่อง "There is / There are" รายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
  ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ภาคเรียนที่ 1/2549
 32. การแก้ปัญหาการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และปวช.2 สาขาวิชาพณิชยการ
  โดยใช้การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางปิยนาถ จิตคงสง ภาคเรียนที่ 1/2549