งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานวางแผนและงบประมาณ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
งานความร่วมมือ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานฟาร์มและโรงงาน (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานฟาร์มพืชศาสตร์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานฟาร์มสัตวศาสตร์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานฟาร์มประมง
งานควบคุมภายใน (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพารา